HASTA VE ZİYARETÇİLER

HASTANE KURALLARI
 • Hastanedeki hasta kabul ve her türlü işleminiz de resmi kimlik (nüfus cüzdanı veya ehliyet) kullanılacağından lütfen yanınızda getirmeyi unutmayınız.
 • Poliklinik muayeneleri için size verilen randevu saatlerine uyunuz. Hastane ortamında yüksek sesle konuşup diğer hastaları rahatsız etmeyiniz.
 • Hastane içinde sigara içilmesi yasaktır.
 • Şüpheli bir durum ya da şahısla karşılaştığınızda mutlaka ilgili servis sorumlusunu bilgilendiriniz ve bina girişlerindeki güvenlik görevlilerinden yardım isteyiniz.
 • Herhangi bir eşyanızın kaybolması, çalınması yada sahipsiz bir eşya görülmesi halinde ilgili bölümün güvenlik personeline bilgi veriniz.
 • Aracınıza değerli eşya bırakmayınız.
 • Tanımadığınız kişilerden yardım istemeyiniz ve bu kişilerin yardım tekliflerini kabul etmeyiniz.
 • Hastanemiz içerisinde ihtiyacınız olan tekerlekli sandalyeyi Halkla İlişkiler biriminden temin edebilirsiniz.
HASTA HAKLARI

Sağlığınızı korumak, sürdürmek veya tekrar kazanmak için sağlık hizmeti almaya geldiğiniz Özel Tuzla Hastanesi’nde günlük hayatta karşılaşmadığınız değişik uygulamalar, işlemler ve kavramlarla karşılaştığınızın farkındayız. Bu kapsamda Özel Tuzla Hastanesi olarak, misyon, vizyon ve kalite politikamızın ortaya koyduğu ilkelerle siz hastalarımızın ve yakınlarının hakları ile bizlerden beklentileriniz hakkında bilgilendirme sorumluluğunu taşımaktayız. Özel Tuzla Hastanesi olarak, sağlık hizmetlerini en iyi şeklide verebilmek ve hasta hak ve ihlallerini ve buna bağlı yaşanabilecek problemleri önlemek adına, tüm sağlık personelimizi en iyi şekilde eğitmeyi hedeflemekte ve bu doğrultuda çalışmaktayız.

 • Hizmetlerden Yararlanma Hakkı
  • Hastalarımız kendilerine uygulanacak hastane kural ve uygulamaları, sağlık hizmetlerinden nasıl faydalanabileceği konularında bilgi edinme hakkına sahiptir.
  • Sağlık kuruluşları hastaları bilgilendirmek amacı ile hastaların kolayca ulaşabileceği uygun yerlere bilgilendirici pano, broşür ve işaretler bulundurmak zorundadır.
  • Hastalarımız organ nakli ya da deneysel araştırma gibi uygulamalarda ülkenin yasa ve yönetmelikleri çerçevesinde hareket etme hakkına sahiptir.
  • Hastalarımızın bedeni ve ruhi durumları dikkate alınarak, hangi işlemin neden ve nasıl yapıldığı, yapılacağı konusunda gerekli ve yeterli bilgi alma hakkı vardır.
  • Tüm hasta ve yakınları her türlü hizmetten dil, din, ırk ve cinsiyet ayrımı gözetmeksizin eşit düzeyde faydalanabilmektedir.
 • Bilgilendirme ve Onay Hakkı
  • Hastalarımız kendileri veya yasal temsilcileri kanalı ile önerilen tıbbi girişimleri ve her bir girişimin potansiyel risk veya yararlarını, önerilen girişimlerin alternatiflerini, tedavisiz kalmanın sonucunu ve gelişecek süreci içerecek şekilde sağlık durumları konusunda anlayabileceği dil ve yöntemle tam bilgi alma hakkına sahiptir.
  • Hastalarımız talebini yazılı olarak bildirdikleri taktirde tüm tıbbı kayıt işlemlerinin yazılı bir kopyasını alma hakları vardır.
  • Hastalarımızın bilgilendirme ve onayı tıbbı ve yasal zorunluluklar dışında, hastalığı ile ilgili ciddi yan etki riski, ölüm riski, nekahat ile ilgili problemler, başarı şansı gibi konularda bilgilendirme yapıldıktan sonra uygulanacak tedaviye karar verme hakkına sahiptir. Hastamız bu hakkı kullandığı taktide yapılacak işlemlere onay verdiğini kabul etmiş sayılır.
  • Hastalarımız ağrının doğru değerlendirilmesi ve tedavisi konusunda bilgi alma hakkına sahiptir.
  • Hastalarımızın ve ailelerinin organ ve diğer dokuları bağışlamayı nasıl seçecekleri konusunda bilgi alma hakları vardır.
  • Hastalarımızın, hastanede yürütülen klinik araştırma ve deneylere nasıl katılabilecekleri konusunda haberdar edilme, katılmayı kabul eden hastalarımızın da nasıl korunacakları konusunda kendilerinin ve ailelerinin bilgi alma hakkı vardır.
  • Hastalarımız hastane misyonu hakkında açıkça bilgi alma hakkına sahiptir.
 • Mahremiyete Hakkı
  • Hastalarımızın tüm tedavi sürecinde mahremiyete uygun bir ortamda hizmet alma hakkı vardır.
  • Hastanemize başvuran tüm bireylerin sağlık durumu, tıbbi durumu ve kişiye özel tüm bilgiler ölümünden sonra bile gizli kalacak biçimde korunur. Hastaya ait bu bilgiler hastanın açık izni veya mahkemenin kesin isteği üzerine açıklanabilir.
 • Saygı Görme Hakkı
  • Hastalarımız her zaman ve her türlü koşulda kişisel itibarları korunarak saygılı, şefkatli ve güler yüzlü bir ortamda tetkik yaptırma ve tedavi olma hakkına sahiptir.
 • Personeli Tanıma, Seçme ve Değiştirme Hakkı
  • Hastalarımız kendi tedavilerinden sorumlu doktor, hemşire ve diğer sağlık personelinin kimliklerini, görev ve ünvanlarını bilme, seçme ve değiştirme hakkına sahiptir.
 • Konsültasyon (İkinci Görüş) İsteme Hakkı
  • Hastalarımız tanı ve tedavileri konusunda konsültan hekim çağırma hakkına sahiptirler.
 • Tedaviyi Reddetme ve Durdurma Hakkı
  • Kanunen zorunlu haller dışında ve doğabilecek olumsuz sonuçların sorumluluğu hastaya ait olmak üzere, hasta kendisine uygulanması planlanan veya uygulanmakta olan tedaviyi reddetme veya durdurmasını isteme hakkına sahiptir.
 • Sağlık Kuruluşunu Seçme ve Değiştirme Hakkı
  • Hastalarımız, mevzuatın öngördüğü usül ve şartlara uymak kaydı ile sağlık kurumlarını seçme ve seçtiği sağlık kuruluşunda verilen hizmetten yararlanma hakkına sahiptir.
 • Dini Vecibeleri Yerine Getirebilme Hakkı
  • Hastalarımız dini farklılık gözetilmeksizin ve tedaviye engel olmadığı sürece dini vecibelerini serbestçe yerine getirme hakkına sahiptir.
 • Güvenlik Hakkı
  • Herkesin sağlık kurumunda güvenlik içinde olmayı bekleme ve bunu isteme hakkı vardır. Hastaların, ziyaretçi ve refakatçi gibi yakınlarının can ve mal güvenliklerinin korunması ve sağlanması için gerekli tedbirler hastanemizce alınır.
 • Refakatçi ve Ziyaretçi Bulundurma Hakkı
  • Hastalarımız, hastanemiz tarafından belirlenen usul ve esaslara uygun şekilde ziyaretçi kabul etmek ve muayene ve tedaviye yardımcı olmak üzere, tedaviden sorumlu doktorun uygun görmesine bağlı olarak refakatçi bulundurma hakkına sahiptir.
 • Sağlık Kuruluşu Kural ve Uygulamaları
  • Hastalarımız kendilerine uygulanacak hastane kural ve uygulamaları konusunda bilgi edinme hakkına sahiptir.
 • Şikayet/Görüş ve Öneri Bildirme Hakkı
  • Hasta ve hasta ailesi hasta haklarının ihlali halinde hastanemizde şikayet mekanizmasının başlatılması, gözden geçirilmesi, sonuçlandırılması ve sonucundan haberdar edilmesi hakkına sahiptir.
HASTA SORUMLULUKLARI

Özel Tuzla Hastanesi’ne sağlık hizmeti almak için başvuran hasta ve hasta yakınlarının çok daha iyi hizmet alabilmeleri için hastanemize başvurmadan ve başvurduktan sonraki süreçte kendilerine düşen ve yerine getirmeleri gereken sorumlulukları bulunmaktadır. Bu sorumluluklar şunlardır:

 • Bilgi Verme
  • Hasta ve hasta yakınları, sağlık bilgilerinin değerlendirilmesi, uygun tedavi ve bakımının sağlanabilmesi için, yakınmalarını, daha önce geçirdiği hastalıkları, eğer varsa halen kullandığı ilaçları ve tüm sağlığıyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak aktarmak sorumluluğundadır.
 • Önerilere Uyma
  • Hastamız tedavisinden sorumlu doktor tarafından önerilen tedavi planına uymakla ve doktorun talimatları doğrultusunda ilgili sağlık personelinin bakım planının yerine getirmesini kabullenmekle de yükümlüdür.
 • Planlanan Tedaviyi Reddetme
  • Hastamız doktoru tarafından planlanan tedaviyi reddetmekle doğacak sonuçlardan kendi sorumludur.
 • Sağlık Kuruluşu Kurallarına Uyma
  • Hastalarımız, hastanemizin kural ve uygulamalarına uymak ile sorumludur.
 • Saygı Gösterme
  • Hastalarımız, hastanemiz içersinde bulunan hasta ve yakınlarını tehlikeye sokan gürültü, ziyaretçi gibi rahatsızlık verici durumlarda hastanemizin aldığı tedbir ve kurallara uygun davranmakla sorumludur.
 • Bulaşıcı Hastalık Hali
  • Hasta ve yakınlarımız enfeksiyon hastalıklarının yayılmaması için kendilerine önerilen tüm önlemler konusunda hassas davranmak ile sorumludur.
 • Ödeme Sorumluluğu
  • Hastalarımız tetkik ve tedavi giderlerini ödemek ile sorumludur. Ayrıca hasta ve yakınlarının demirbaş ve sarf malzemelerine kasıtlı olarak zarar vermesi durumunda verdikleri zararı ödeme sorumluluğu vardır.
 • Hasta Ziyaretçisi
  • Hastalarımızın aynı anda mümkün olduğunca az ziyaretçi kabul etmesi, ziyaretçilerin hastane ziyaret saatlerine uyması ve yiyecek, içecek getirmemesi sorumluluğu vardır.
REFAKATÇİ KURALLARI
 • Refakatçi gereksinimine hastanın doktoru tarafından karar verilmektedir
 • Refakatçi sayısı bir kişiyle sınırlıdır. Birden fazla refakatçinin bulunması gereksiz yere kalabalık oluşturacağı ve hastanenin işleyişini engelleyebileceği için bir refakatçi yeterli bulunmuştur.
 • Refakatçiler hastane kurallarına uymalıdırlar.
 • Refakatçiler istirahat edebilmeleri için hasta odalarında bulunan refakatçi koltuklarını kullanabilirler.
 • Refakatçiler (hekim ve hemşire direktifleri dışında) hastaya yönelk herhangi bir uygulama  
 • Refakatçiler hastaneye ait eşya malzemeleri düzenli ve temiz tutmalıdır. Hastane malına zarar veren refakatçi, zararı karşılamak mecburiyetindedir.
 • Sizlere huzurlu bir ortam sağlanması için, hasta ve yakınlarının; hasta odası ve servis koridorlarında yüksek sesle konuşmaması, gürültü yapmaması şarttır.
 • Ayrıca odalarınızda bulunan televizyonların başkalarını rahatsız etmeyecek şekilde kullanılması, doktor vizite saatlerinde kapatılması gerekir.
 • Refakatçiler ilgili hekim ya da hemşire istemi dışında, hastaları hastane dışına çıkarmayacak veya yatağını değiştirmeyecektir.
 • Refakatçiler zorunlu haller dışında hastaların yanından ayrılmayacaktır.
 • Refakatçiler hastanede tütün ve alkollü madde kullanamazlar.
 • Refakatçiler hastaya yiyecek-içecek getirmemeli, hekim ya da hemşireye danışmadan hastaya hiçbir yiyecek içecek vermemelidir.
 • Refakatçiler hastaları ile ilgili bir sorun olduğu zaman hemşireye haber vermelidirler.
ŞİKAYET POLİTİKASI

Özel Tuzla Hastanesi Hasta İlişkileri Bölümü olarak; hastanemizden arzu ettiğiniz hizmeti almak ve sizlerin memnuniyetini sağlamak için;

 • Hastanemizden hizmet alan tüm hasta ve yakınlarının hastanemiz ile ilgili görüş ve düşüncelerini alır
 • Bildirilen tüm görüşleri ilgili departman yöneticileri ile değerlendirir ve sizlerin talepleri doğrultusunda hizmet kalitemizi artırmak için çalışır,
 • Değerlendirme sonrası alınan kararlar ve sonuçlar hakkında, bölüme bildirimi yapan hastamıza geri dönüş yaparız.
 • Hasta İlişkileri Bölümü, sizlerin memnuniyetine katkı sağladığı kadar, sizlerin de öneri ve görüşleriniz ile hastanemizin gelişimine katkı sağlar. Şikayetleriniz ve olumsuz görüşlerinizle de sadece Hasta İlişkileri Bölümümüz değil ilgili tüm üst düzey yöneticilerimiz çözüm amaçlı ilgilenir.
 • Hasta İlişkileri Bölümüne görüş, öneri veya düşünceleriniz bildirmek için:
  • Görüşlerinizi internet aracılığıyla bildirmek için web sayfamızda yer alan ziyaretçi bölümünden e-mail gönderebilirsiniz.
  • Ayrıca, posta adresimize mektup gönderebilir, katlarda ve bekleme salonlarında bulunan anket formlarını doldurabilir, yine katlarda ve bekleme salonlarında bulunan öneri ve şikayet kutularına yazarak bırakabilir, Hasta İlişkileri Bölümü yetkilileri ile yüz yüze görüşme talep edebilir ya da telefon ile görüşme yapabilirsiniz.
  • Şikayetlerinizi internet üzerinden Dilek Ve Şikayetler Bölümünden Bize bildirebilirsiniz.
YENİ DOĞAN ZİYARETÇİ KABULÜ
 • Bebeklerinizin kritik özel durumlarından dolayı ; Her gün 10:00 ile 11:00 ve 15:00 ile 16: 00 saatleri arasında Yoğun Bakım doktoru/ hemşirenizin İzniyle sadece birinci derecede hasta yakınlarının (anne, baba ) hastayı ziyaret etmesine İzin verilmekte ve çocuk ziyaretçi alınmamaktadır.
 • Hastane zemin katında bulunan danışma memurlarına hangi yoğun bakıma ve hangi hastaya ziyarete geldiğinizi söyleyiniz. Danışma memuru ilgili yoğun bakımı arayıp hastanızın Doktoru/ hemşiresini bilgilendirip izin alıp sizi izin kağıdıyla yoğun bakıma yönlendirecektir.
 • Yoğun Bakım önünde bulunan galoş kutusundan galoşunuzu ve önlüğünü giyiniz ve ellerinizi El antiseptiği ile temizleyiniz.
 • Hemşireniz tarafından bebeğinizi beslemeniz uygun görülmesi durumunda yoğun bakımda Hemşireniz gözetiminde bebeğinizin beslenme sürecine katılabilirsiniz.Ancak acil durumlarda Yoğun bakımdan daha erken çıkmanız gerekebilir.
 • Bebeğinizin genel durumuna uygun olarak hemşirenin gözetiminde temas edebilirsiniz.
 • Yoğun bakıma ulaşabileceğiniz tüm telefon numaralarını, telefonla görüşme ve ziyaret saatlerini Danışma memurundan ve hemşirenizden alabilirsiniz.
 • Hastanın ihtiyaçları ile ilgili bilgileri yoğun bakım sorumlu hemşire/ hastanın hemşiresinden, Tıbbi durumu ile ilgili bilgileri ise hastanın doktorundan alabilirsiniz.
 • Ziyaret sırasında yüksek sesle konuşmamanız, telefonla hastanız ve yoğun bakımın Görüntülerini almamanız gerekmektedir.
 • Her ziyaret sonunda ellerinizi yıkayınız ve el antiseptiği kullanarak temizleyiniz.
 • Her ziyaretin sonunda ziyaretçi önlüğünü çıkararak teslim ediniz.
ZİYARETÇİ KURALLARI
 • AMAÇ
  • Özel Tuzla Hastanesinden hizmet alan hastalarımızın hastanemizde konuk olarak kaldıkları süre içerisinde, rahat, huzur ve güven içinde bulunmalarını sağlamak amacını güder.
 • UYGULAMA
  • Doktorunun izin vermediği özel durumlarda hasta ziyareti için lütfen ısrar etmeyiniz.
  • Bir hasta için aynı anda ikiden fazla ziyaretçi alınmaz
  • Hastamızın sağlığı için ziyaret sürelerinizin 15 dakikadan fazla olmamasına özen gösteriniz.
  • Diğer hastaları rahatsız edecek derecede Yüksek Sesle Konuşmamaya özen Gösteriniz.
  • Ziyaret esnasında, moral bozucu söz ve davranışlardan kaçınınız.
  • Hasta başında herhangi bir şey yenilip içilmemeli, aynı odada kalan diğer hastalara da herhangi bir gıda verilmemelidir.
  • Enfeksiyon kapma riskine karşı ziyaretçilerin hastaya ait eşyaları kullanmaması, hasta yataklarına oturmaması gerekmektedir.
  • Hastanemizde enfeksiyon riski ve çocukların psikolojik olarak olumsuz etkilenmesi nedeniyle 10 yaşın altındaki çocukların hasta ziyaretinde bulunmaları uygun değildir.
  • Hastalarımızın tedavi ve muayene işlemleri sırasında ziyaretçilerin odadan çıkarak hasta mahremiyetine özen göstermesi beklenmektedir
  • Hasta ve hasta yakınlarının dışarıdan yiyecek, içecek, eşya ve canlı bitki getirmemeleri rica olunur.
  • Gerekli hallerde ilgili hekim veya sorumlu hemşiresi ile görüşülerek izin verilebilir.
  • Ziyaret öncesi ve sonrası mutlaka ellerinizi yıkayınız.